Instytut Zamówień Publicznych


Świadczymy usługi doradcze w dziedzinie zamówień publicznych. Reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Instytut Zamówień Publicznych

Króla Jana Sobieskiego 48

96-330 Puszcza Mariańska

O Instytucie

• Zapewniliśmy obsługę prawną m.in.:

1) procesu inwestycyjnego dla projektu „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku znajdującego się przy Rue Stevin 139 w 1000 Brukseli”, na zlecenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli;

2) procedury udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja EC-1 Łódź i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”;

3) procedury udzielenia zamówienia publicznego na prace projektowe oraz roboty budowlane w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – budowa Laboratorium Centralnego;

4) kilku tysięcy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki.

• Opracowaliśmy analizę prawną w zakresie oceny zgodności postanowień umowy pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Rządem RP ze wspólnotowym i krajowym prawem zamówień publicznych oraz Wytycznymi horyzontalnymi i programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

• Opracowaliśmy ekspertyzę prawną w sprawie wpływu uznawania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa w poszczególnych państwach członkowskich UE na realizację zamówień publicznych w państwach UE, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

• Przygotowaliśmy postępowanie na wybór doradcy strategicznego w. zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięć z udziałem podmiotów prywatnych oraz nadzoru nad ich realizacją (tzw. Doradca PPP), oraz doradzaliśmy w jego trakcie, na zlecenie m.st. Warszawy.

• Przeprowadziliśmy kontrolę ponad 500 postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na zlecenie następujących podmiotów:

1) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

2) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

3) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,

4) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

5) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

• Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób m.in. pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Telewizji Polskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Fundusz Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

• Założyliśmy czasopismo naukowe Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”, aktualnie wydawane przez Wydawnictwo C.H. Beck we współpracy z Instytutem Zamówień Publicznych.